İSTİLİK SİSTEMLƏRİNİN İSTEHSALI

QAYNAR YAĞ QAZANI

Günümüzdə bir çox istehsal prosseslərində yüksək istilik tələb olunur. Bu istilik əsas olaraq su buxarı ilə əldə olunur.Lakin bəzi istehsal sahələrində lazım olan istilik suyun qaynama dərəcəsindən 3 qat və daha çox olduğuna görə su buxar qazanlarının xərcləri artır və iş təhlükəsizliyi azalır. Qaynar yağ qazanlarında kimyəvi və fiziki tərkibi imkan verən yağlardan istifadə olunduqda 350 C - yə qədər istilik alınır.
233.926 - 4.162.400 kkal/s arasında model seçim imkanı vardır.
"İSAR GROUP" MMC-yə məxsus olan qazanların istehsalında sertifikatı olan materiallardan istifadə edilir.İstehsal olunan qaynar yağ qazanlarında dövriyyə vaxtı durğun nöqtə yoxdur.
İstehsal etdiyimiz qaynar yağ qazanlarımızda karroziya və ərp bağlama kimi istehsal prossesini ləngidən və tez-tez qulluq tələb edən mənfiliklər yoxdur və istiliyə nəzarət daha asandır.